ora-33936.ora-code.net

ora-33936: (MISCOPTI04) NA

ora-00214 ora-33744