ora-33936.ora-code.net

ora-33936: (MISCOPTI04) NA

ora-01353 ora-26809